Tietosuojaseloste

Asiakas- ja markkinointirekisteri

20180516

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.5.2018. Viimeisin muutos 20.5.2018.

 1. Rekisterinpitäjä

Mecastep Oy, Latojantie 1 15270 Lahti

 

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kari Vuorimaa, Latojantie 1 15270 Lahti

 

 1. Rekisterin nimi

Mecastep Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri (yritys ja niiden yhteyshenkilöt)

 

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen, markkinoinnin, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin hoitaminen, hallinta ja kehittäminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys ja asema, yrityksen osoitetiedot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot, rekisteröityyn kohdistetut asiakasviestintä- tai suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet)

Tiedot poistetaan viiden vuoden kuluessa asiakassuhteen päättymisestä (asiakkaat) tai viiden vuoden kuluessa tiedon käytön päättymisestä (potentiaaliset asiakkaat).

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Mecastep Oy:n asiakkaista, liideistä, uutiskirjeen tilaajista sekä mahdollisesti yleisesti saatavilla olevista internet lähteistä, työkaluista, julkisista tai yksityisistä rekistereistä tai rekisteröidyltä itseltään hänen täyttäessä verkkosivuston lomakkeen.

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mecastep Oy käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin sisältämät tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän salasanoin suojattuun sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. Mecastep Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.

 

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 1. Kävijäseuranta

Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella.

Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia eli vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien eväs- teiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhdeydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Käyttäjäseurannan ohjelmistot voivat tallentaa kävijätietoa, esimerkiksi: vierailijan IP-osoite, vierailun ajankohta, selatut sivut ja sivujen katseluajat, vierailijan selain, täytetyt lomakkeet, sivusto, jolta rekisteröity on saapunut Mecastep Oy:n verkkosivulle

Google Analyticsin keräämiä kävijätietoja ei kuitenkaan lähtökohtaisesti voida tunnistaa kävijää tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Edellä mainittujen käyttäjäseurannan ohjelmistojen lisäksi  verkkosivustolla voi olla käytössä muitakin käyttäjäseurannan ohjelmistoja. Käyttäjäseurannan ohjelmistot voivat tallentaa yksityiskohtaisempaa kävijätietoa kuin yllä mainittu Google Analytics, kuten rekisteröityyn kohdistetut asiakasviestintä- tai suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt.